دسته بندی های محبوب

آنچه دراین شماره می خوانید:

دست ساز

ساخته شده با اشتیاق توسط بیش از 300 متصدی در سراسر کشور.

100% طبیعی

خوردن محلی، مصرف محلی، نزدیکتر به طبیعت

محصولات انتخاب شده

خوردن محلی، مصرف محلی، نزدیکتر به طبیعت

مزرعه مدرن

اکولایو یک نمایندگی معتبر ماشین آلات کشاورزی است

همیشه تازه

این که آیا از انواع توت های ما در دستور العمل های مورد علاقه خود لذت می برید

پایدار

ظرفیت تحمل به روشی نسبتاً مداوم..

dans l’ancienne perse (dans l'Iran actuel) un garçon quitté a été cultivé par un oiseau magique qu’il s’appelle Simorgh

این چیزی است که مشتریان خوشحال ما می گویند

جنگ تن به تن ثور

داستانی سراسر از هیجان

غولهای ســرزمین یخــی و الهه هـا و خدایـان اسـکاندیناوی از دیربـاز دشـمن خونـی هـم بودنـد. خدایـان و الهه هـا همیشـه دوسـت داشـتند در صلح و آرامش زندگـی کننـد،امـا غولهـای خودنمـا مـدام دنبـال دردسـرمیگشـتند، آنقدر که فرمانـده خدایـان، کـه نامـش اودیـن بـود، از الفزنـی و خودنمایـی غولهـا بـه ستوه آمد. اودیـن تصمیـم گرفـت…

نسخه دیجیتال